Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, prekės pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos nr.), trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra allergy.lt individualios veiklos kodas 765272, adresas ąžuolų 35a, Ąžuolų Būdos k. Kazlų Rūdos sav., Kontaktinis telefono Nr.  +37069955630, elektroninio pašto adresas: info@allergy.lt